از بزرگان

برایان تریسی : یک انسان معمولی اگر بتواند این عادترا در خود ایجاد کند که کارهای خود را به طور واضح اولویت بندی کند و کارهای مهم راسریعا انجام دهد می تواند از یک نابغه که زیاد حرف می زند و نقشه های عالی می کشداما کمتر کاری را به انجام می رساند پیشی بگیرد.

ارد بزرگ : افراد موفق در میان مجالس ، بزم ها و حتیجلسات دوستانه نیستند آنها در هر لحظه به آرمان بزرگتری می اندیشند و برای رسیدن بهآن در حال مبارزه اند.

برایان تریسی : کلید دست یابی به موفقیت بزرگ ، پیروزی، احترام و خوشبختی در زندگی این است که بتوانی ذهنت را تمام و کمال روی مهم ترینکار یا هدفی که داری متمرکز کنی ، آن را درست انجام دهی و تا آن را به اتمامنرسانده ای دست از کار  نکشی

برایان تریسی : توانایی شما در تعیین مهم ترین کارهاییکه باید شروع کرده و سریعا به اتمام برسانید به احتمال زیاد بیش از هر توانایی یامهارت دیگری در موفقیت شما نقش خواهد داشت.

گالیله : شما نمی توانید به یک نفر چیزی را که خودش ازقبل نمی داند یاد بدهید . فقط می توانید او را از آنچه می داند با خبر و آگاهکنید.

قانون تشخیص ضرورت : هیچوقت برای انجام همه کارها وقتکافی وجود ندارد ولی همیشه برای انجام مهم ترین کارها وقت کافی هست .

گوته : کارهایی که از همه مهم تر هستند هرگز نبایدقربانی کارهای غیر ضروری شوند.

برایان تریسی : قوی ترین ابزار ذهنی شما برای رسیدن بهموفقیت توانایی شما در اولویت بندی درست

کارهایتان است. هر روز چند دقیقه ای در جای که کسیمزاحم تان نشود راحت بنشینید و بدون استرس و نگرانی فقط به کارهایی که باید انجامبدهید فکر کنید . تقریبا هر بار در سکوت و تنهایی به ایده های جالبی می رسید کهوقتی این ایده ها را به کار بگیرید به میزان زیادی در کار خود صرفه جویی خواهید کرد . با این کار ، اغلب پیشرفتها و موفقیتهایی را تجربه خواهید کرد که مسیر زندگی وشغل شما را به کلی دگرگون کی کند.

الکساندر گراهام بل : تمام افکار خود را روی کاری کهدارید انجام می دهید متمرکز کنید . پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند نمیسوزانند.

برایان تریسی : مدام این پرسش های کلیدی را از خودبپرسید : در چه کاری واقعا بهتر از دیگران هستم ؟ از کدام قسمت از کارهایی که انجاممی دهم بیشتر لذت می برم ؟ مهم ترین عامل موفقیت من در گذشته چه بوده است ؟ اگراصلا بتوانم حرفه ای داشته باشم آن حرفه کدام است؟
اگر با خریدن بلیط بخت آزمایییا چیزی شبیه به آن مبلغ هنگفتی پول به دست بیاورید و این آزادی را داشته باشید کهبرای بقیه عمرتان هر کار یا هر قسمت از کاری را دوست دارید انجام دهید چه کاری راانتخاب خواهید کرد ؟ برای اینکه مشغول به کار مورد نظر شوید چه مقدماتی را بایدفراهم کنید تا بتوانید آن کار را به بهترین صورت ممکن انجام دهید؟ پاسخ این پرسش هرچه که هست از همین امروز دست به کار شوید.

دین بریگز: کار خودتان را انجام دهید ، اما نه فقط درحد وظیفه بلکه اندکی بیشتر و از روی سخاوت . همین مقدار اندک به اندازه تمام کارارزش دارد.

نت رایلی : اگر در کارتان در حال پیشرفت نیستید و بهترنمی شوید ، پس دارید بدتر می شوید.

یک قانون کلی : یادگیری مداوم شرط لازم موفقیت در هرزمینه ای است.

برایان تریسی : از امروز تصمیم بگیرید که پروژه درخدمت خودتان را اجرا کنید : برای تمام عمر در حوزه کارتان یک شاگرد باقی بمانید . برای یک حرفه ای هیچوقت مدرسه رفتن و آموختن تمام نمی شود . چه مهارتها و تواناییهایی است که به شما کمک می کند تا در کارتان در زمان کمتر نتایج بهتری بدست آورید ؟برای ادامه و پیشرفت کار در آینده به چه توانایی های کلیدی و اصلی نیاز دارید؟ اینمهارتها هر چه هستند آنها را مشخص کنید ، برای بهبود آنها برنامه ریزی کنید و سپسفراگیری را شروع کنید . سعی کنید در کارتان همیشه بهترین باشید .

برایان تریسی : نگاهی دقیقی به میز کار خود بیاندازید، هم در خانه و هم محل کار ، آن وقت از خودتان بپرسید : چه جور آدمی در یک چنینجایی کار می کند؟
هرچقدر محیط کارتان تمیزتر و مرتب تر باشد بیشتر احساس مثبتبودن ، خلاقیت و اعتماد به نفس می کنید ، همین امروز تصمیم بگیرید که میز کار ودفتر خود را کاملا تمیز و مرتب کنید تا هر بار که پشت میزتان می نشینید احساس کنیدکه فردی موثر ، کار آمد و آماده پیشروی و موفقیت هستید .

 

/ 0 نظر / 7 بازدید