چگونه عروسها سر سفره عقد بله" ميگويند!!!!

عروس معمولي : با اجازه بزرگــترها بله

عروس زيادي مودب : با اجازه پدر , مادر , برادران , خواهر ،  عمو , عمه , دايي , خاله و......روح مرحوم آقا بزرگ , خان

 عمو , خان دايي , عمه بزرگه , خاله بزرگه ......بله


   By Permission Of Great Family ........ Yes  : عروس فرنگ ديده

عروس خجالتي : اوهوم

عروس خروس جنگي : به کوري چشم مادر شوهر , خواهر  شوهر و همه فک و فاميل شوهرم ......آره

عروس شاعر پيشه : اي عروس هنر از بخت شکايت  منما ....حجله بياراي که داماد آمد ....بله

عروس فمنيست : آخه تا کي ما بايد بگيم بله .......تا کي بايد  حق زن پايمال بشه , چرا بايد هميشه

از ما زنان اول بپرسيد , يه بار هم از اين مردها سوال کنيد ......... حتما يک روز اين   وضعيت رو عوض

مي کنيم ........ بله

/ 0 نظر / 9 بازدید