برای تو

گل شقايق
 
قلبم به ياد تو مي تپد نگاهم ترا مي جويد.
معبودم هنگاميكه
 زندگيم به شبهاي تيره وتار شباهت داشت، زماني كه مرگ را از دريچه ديدگانم به خود نزديك ميافتم، عشق تو در آسمان تيره و ظلماني وجودم طلوع كرد و در افق مقدس عشق تو زندگي از دست رفته ام را باز يافتم.
وجود تو نگاه تو بوسه تو آغوش تو هر كدام رشته عمر مرا بدست گرفته و حلاوت و شيريني به زندگيم بخشيدند .
قلب و جان من ديده و روح من به آرزوي تو زنده خواهد ماند.
/ 0 نظر / 7 بازدید