مهم ترين سوال هاي جامعه ايروني!!

1) اجتماعی:
 
کی عاشق کی شده؟
کی مراسم می گیرن؟
مهریه­اش چقدر بود؟
جهیزیه اش چیا بود؟
آیا حامله است؟
چی زائیده؟
 
 
 
 
2) هنری:
 
کی با کی  نسبت داره؟
کی چقدر می گیره؟
کی قراره با کی ازدواج کنه؟
کی با کی به هم زده؟
کی کجا رقصیده؟
 
 
 
3) اداری:
 
 
کی چقدر می گیره
کی قراره مدیر بشه؟
کی با مدیر نسبت داره؟
کی با مدیر به هم زده؟
کی قراره ازدواج کنه ؟
 
 
 
 
۴) مراسم عروسی 
 
کی چی پوشیده؟
کی چی خریده؟
کی چی مالیده
کی با چی آمده؟
کی بخاطر کی نیومده؟
 
 
 
۵)بعد از مراسم:
 
کی چی پوشیده بود؟
کی چی آورده بود؟
کی چرا نیومده بود؟
کی بدون دعوت آمده بود؟
کی بود که چیز مناسبی نپوشیده بود؟!
 
 
 
 
۶) ترکیبی:
 
 
کی، کجا و با کی نسبت داشت که حالا داره چقدر می گیره؟
 
کی عاشق کی بود که حالا چرا بره با یه، کی دیگه ازدواج کنه؟
 
کی از کجا آورد که تونسته چی بخره؟
 
کی با کی به هم زده که با کی خوب شده؟
 
کی با کی کجا رقصیده بودن که چرا چیز مناسبی نپوشیده بودن؟

 

/ 0 نظر / 8 بازدید