آرزو ........

آرزو دارم ..............

آرزو دارم فراموشت كنم اما چگونه؟
از نهيب سينه خاموشت كنم اما چگونه؟
آرزو دارم در آغوشت كشم بي محابا اما چگونه؟
دستهايت را بگيرم پيش چشمانت بميرم
زلف خودرا همچو پوشت كنم اما چگونه ؟
سر به دامانت گزارم تا كه جان در سينه دارم اما چگونه؟
خواب نازي كنج آغوشت كنم اما چگونه ؟
 اما چگونه    چگوووووووووووووونه؟

 

/ 0 نظر / 7 بازدید