از بزرگان

time is very slow for those who wait
 very fast for those who are scared
very long for those who lament
very short for those who celebrate
But
 for those who love .time is eternity
William Shakespear
 
گذشت زمان برای آنان که در انتظارند بسیار کند
برای آنان که می هراسند بسیار تند
برای کسانی که زانوی غم به بغل میگیرند بسیار طولانی
و برای کسانی که سرخوشند بسیار کوتاه است
اما
برای کسانی که عشق می ورزند ..آغاز و پایانی نیست و
زمان تا ابدیت ادامه دارد  .
 
ویلیام شکسپیر 
****************

 

/ 0 نظر / 7 بازدید